Normes i Bases

 • Els voluntaris i les voluntàries han d’atendre en tot moment les normes i direccions del coordinador.
 • Està completament prohibit l’ús i la possessió de qualsevol tipus d’armes.
 • Està prohibit abocar escombraires i fumar mentre s’estiga en terreny forestal o realitzant les activitats.
 • Els animals de companyia no podran participar en les jornades de vigilància o durant les activitats.
 • Les persones voluntàries que participen en aquest programa tenen tots els drets reconeguts en la Llei 6/1996, 15 de gener, del Voluntariat, i en la Llei 4/2001, del 19 de juny, del Voluntariat. [2001/6054].
 • Per poder participar han de ser majors de 16 anys i tenir un mínim de capacitat física per a l’exercici de l’activitat, que en molts casos implica el recorregut a peu de rutes de diversos quilòmetres.
 • Normalment, els trasllats fins als punts d’inici de les rutes de vigilància es realitzaran en vehicles tot terreny (adscrits al pla de vigilància) sempre que es puga.
 • En el cas que hi haja més sol·licituds que places disponibles (30 places), es donarà prioritat a les persones que no hagen participat amb anterioritat al voluntariat.
 • Els/les participants hauran de proveir-se de suficients aliments i aigua per a la realització de l’activitat.
 • Només podran participar en el voluntariat les persones que s’hagen apuntat com a voluntaris/es, excepte els integrants d’altres associacions quan es realitzen activitats conjuntes.
 • El voluntariat es reserva el dret d’admissió.

Els voluntaris i les voluntàries es comprometen a:

 • Col·laborar desinteressadament i participar activament en les activitats propostes.
 • Acceptar un compromís mínim de 7 dies d’assistència durant l’estiu. Si no es compleix aquest requisit, la persona en qüestió no podrà tornar a participar en futures campanyes del voluntariat.
 • Respectar les distintes creences, ideologies i diferències personals de qualsevol participant en el Voluntariat Ambiental. No es toleraran sota cap circumstància actituds sexistes, masclistes, racistes ni xenòfobes. Tampoc actituds violentes, tant de caràcter físic com a verbal.
 • Mai portar a terme qualsevol activitat o comportament de maltractament animal, que pose en risc la fauna i flora o que comprometa la salut de l’entorn natural.
 • No alterar, sense avisar prèviament al coordinador, l’itinerari de la ruta que estiga prevista per a aquell dia.
 • Respectar les normes bàsiques de prevenció d’incendis forestals i el medi ambient.
 • Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de l’activitat i aceptar les indicacions de les persones responsables.
 • Utilitzar durant tota l’activitat la uniformitat que se’ls donarà el primer dia de servei, que no pot ser modificada de cap manera.
 • Cuidar el cotxe i el material que se’ls facilite per a la correcta realització de l’activitat (prismàtics, mapes, brúixola, telèfon, etc.) i no emprar-los per a fins personals.

L’incompliment de les obligacions anteriors, mantenir un comportament inadequat, així com la realització de qualsevol activitat que comporte un risc per a un mateixa o per a terceres persones i propietats, implicarà l’inici d’un procediment de baixa en l’activitat del Voluntariat Ambiental.